S-Cert

Mischgut

Normen Bereich
SN 640 431-1b-NA              
SN EN 13108-01
Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen
Teil 1: Asphaltbeton (Nationaler Anhang)
SN 640 431-2a
SN EN 13108-02
Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen
Teil 2: Asphaltbeton für sehr dünne Schichten (Nationaler Anhang)
SN 640 431-3a
SN EN 13108-03
Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen
Teil 3: Softasphalt (Nationaler Anhang)
SN 640 431-4a
SN EN 13108-04
Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen
Teil 4: Hot Rolled Asphalt (Nationaler Anhang)
SN 640 431-5a-NA
SN EN 13108-05
Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen
Teil 5: Splittmastixasphalt (Nationaler Anhang)
SN 640 441a-NA
SN EN 13108-06
Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen
Teil 6: Gussasphalt (Nationaler Anhang)
SN 640 431-7a-NA
SN EN 13108-07
Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen
Teil 7: Offenporiger Asphalt (Nationaler Anhang)
SN 640 431-8a-NA
SN EN 13108-08
Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen
Teil 8: Ausbauasphalt
SN 640 431-20b-NA
SN EN 13108-20
Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen
Teil 20: Erstprüfung (Nationaler Anhang)
SN 640 431-21b-NA
SN EN 13108-21
Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen
Teil 21: Werkseigene Produktionskontrolle (Nationaler Anhang)